TPK-KY
- 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) @ 金融監督管理委員會證券期貨局

公司名稱TPK-KY的年度是108, 季別是4, 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)是0.57, 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)是0.22, 營業收入(百萬元)是136606.70, 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)是0.09, 出表日期是109/04/30.

出表日期

109/04/30

年度

108

季別

4

股票代號

3673

公司名稱

TPK-KY

營業收入(百萬元)

136606.70

毛利率(%)(營業毛利)/(營業收入)

3.47

營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)

0.09

稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)

0.57

稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)

0.22

與TPK-KY同分類的上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表)

 1. 華城電機

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.78 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.11 | 營業收入(百萬元): 2714.98 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -0.25 | 出表日期: 108/09/25

 2. 大億

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 10.15 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 8.11 | 營業收入(百萬元): 2850.69 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 9.76 | 出表日期: 108/10/31

 3. 堤維西

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 7.14 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 5.37 | 營業收入(百萬元): 8940.66 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 6.21 | 出表日期: 108/10/31

 4. 耿鼎企業

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 9.27 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 7.01 | 營業收入(百萬元): 1156.99 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 9.12 | 出表日期: 108/09/25

 5. 江申工業

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 31.74 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 17.62 | 營業收入(百萬元): 683.94 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 3.86 | 出表日期: 108/09/25

 6. 日馳

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 10.55 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 7.95 | 營業收入(百萬元): 565.21 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 9.62 | 出表日期: 108/10/31

 7. 鑽全

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 36.63 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 26.65 | 營業收入(百萬元): 1823.75 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 17.15 | 出表日期: 108/10/31

 8. 恩德

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): -4.41 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -4.15 | 營業收入(百萬元): 1920.86 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -6.77 | 出表日期: 108/10/31

 9. 樂士

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 2.07 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.65 | 營業收入(百萬元): 140.83 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.46 | 出表日期: 108/10/31

 10. 亞崴機電

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 10.52 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 6.73 | 營業收入(百萬元): 1686.49 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 8.83 | 出表日期: 108/09/25

 |