GIS-KY
- 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) @ 金融監督管理委員會證券期貨局

公司名稱GIS-KY的年度是109, 季別是3, 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)是2.60, 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)是2.72, 營業收入(百萬元)是89241.25, 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)是1.46, 出表日期是1100115.

出表日期

1100115

年度

109

季別

3

股票代號

6456

公司名稱

GIS-KY

營業收入(百萬元)

89241.25

毛利率(%)(營業毛利)/(營業收入)

8.38

營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)

1.46

稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)

2.60

稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)

2.72

與GIS-KY同分類的上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表)

 1. 日勝

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.42 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -4.47 | 營業收入(百萬元): 2691.35 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 3.88 | 出表日期: 108/09/25

 2. 華固建設

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 19.16 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 15.47 | 營業收入(百萬元): 3651.93 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 18.48 | 出表日期: 108/09/25

 3. 潤弘精密

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 4.58 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.66 | 營業收入(百萬元): 4672.62 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 4.51 | 出表日期: 108/09/25

 4. 益航

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 40.30 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 35.54 | 營業收入(百萬元): 4084.28 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 17.38 | 出表日期: 108/10/31

 5. 長榮海運

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.59 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.02 | 營業收入(百萬元): 92808.79 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 2.60 | 出表日期: 108/09/25

 6. 新興

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): -19.80 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -18.53 | 營業收入(百萬元): 1713.22 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -12.57 | 出表日期: 108/10/31

 7. 裕民

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 6.09 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.01 | 營業收入(百萬元): 4248.87 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 5.71 | 出表日期: 108/10/31

 8. 榮運

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 14.49 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 11.51 | 營業收入(百萬元): 3895.13 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 13.24 | 出表日期: 108/10/31

 9. 嘉里大榮

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 14.29 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 11.67 | 營業收入(百萬元): 5604.22 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 12.35 | 出表日期: 108/10/31

 10. 陽明海運

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): -2.12 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -2.37 | 營業收入(百萬元): 75475.01 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -0.39 | 出表日期: 108/09/25

 |