ABC-KY
- 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) @ 金融監督管理委員會證券期貨局

公司名稱ABC-KY的年度是109, 季別是3, 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)是-94.07, 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)是-94.08, 營業收入(百萬元)是160.51, 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)是-91.85, 出表日期是1100115.

出表日期

1100115

年度

109

季別

3

股票代號

6598

公司名稱

ABC-KY

營業收入(百萬元)

160.51

毛利率(%)(營業毛利)/(營業收入)

59.76

營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)

-91.85

稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)

-94.07

稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)

-94.08

與ABC-KY同分類的上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表)

 1. 亞崴

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 10.52 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 6.73 | 營業收入(百萬元): 1686.49 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 8.83 | 出表日期: 108/10/31

 2. 和大

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 14.85 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 12.89 | 營業收入(百萬元): 2985.21 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 14.27 | 出表日期: 108/10/31

 3. 廣隆

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 17.51 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 12.81 | 營業收入(百萬元): 4014.18 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 16.25 | 出表日期: 108/10/31

 4. 巨庭

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 7.98 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 5.32 | 營業收入(百萬元): 1212.73 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 6.28 | 出表日期: 108/10/31

 5. 喬福

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 40.77 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 32.51 | 營業收入(百萬元): 350.55 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 21.84 | 出表日期: 108/10/31

 6. 岱宇

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 2.90 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 2.38 | 營業收入(百萬元): 2886.47 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 2.22 | 出表日期: 108/10/31

 7. 大亞

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 3.23 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 2.54 | 營業收入(百萬元): 8958.86 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 2.99 | 出表日期: 108/10/31

 8. 榮星

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 3.88 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 2.72 | 營業收入(百萬元): 1409.98 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.35 | 出表日期: 108/10/31

 9. 合機

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): -4.24 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -4.03 | 營業收入(百萬元): 1024.28 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -7.02 | 出表日期: 108/10/31

 10. 南僑

  年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 8.25 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 4.77 | 營業收入(百萬元): 8882.17 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 8.72 | 出表日期: 108/10/31

 |