rednisolone
- 藥品藥理治療分類ATC碼資料集 @ 衛生福利部食品藥物管理署

英文分類名稱rednisolone的代碼是S02BA03, 許可證字號是衛部藥輸字第027943號, 主或次項是.

許可證字號衛部藥輸字第027943號
主或次項
代碼S02BA03
英文分類名稱rednisolone
中文分類名稱(空)

許可證字號

衛部藥輸字第027943號

主或次項

代碼

S02BA03

英文分類名稱

rednisolone

中文分類名稱

(空)

與rednisolone同分類的藥品藥理治療分類ATC碼資料集

retinol (vit A)

代碼: A11CA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

cyanocobalami

代碼: B03BA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

icotinamide

代碼: A11HA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

Vitamin D and analogue

代碼: A11CC | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

calcium carbonate

代碼: A12AA04 | 許可證字號: 衛署藥製字第034118號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

Combinations of vitami

代碼: A11JA | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

caffeine

代碼: N06BC01 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

thiamine (vit B1)

代碼: A11DA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

icotinamide

代碼: A11HA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

riboflavin (vit B2)

代碼: A11HA04 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

retinol (vit A)

代碼: A11CA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

cyanocobalami

代碼: B03BA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

icotinamide

代碼: A11HA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

Vitamin D and analogue

代碼: A11CC | 許可證字號: 衛署藥製字第031750號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

calcium carbonate

代碼: A12AA04 | 許可證字號: 衛署藥製字第034118號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

Combinations of vitami

代碼: A11JA | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

caffeine

代碼: N06BC01 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

thiamine (vit B1)

代碼: A11DA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

icotinamide

代碼: A11HA01 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

riboflavin (vit B2)

代碼: A11HA04 | 許可證字號: 衛署藥製字第034119號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

 |