ulfasalazine
- 藥品藥理治療分類ATC碼資料集 @ 衛生福利部食品藥物管理署

英文分類名稱ulfasalazine的代碼是A07EC01, 許可證字號是衛部藥陸輸字第000956號, 主或次項是.

許可證字號衛部藥陸輸字第000956號
主或次項
代碼A07EC01
英文分類名稱ulfasalazine
中文分類名稱(空)

許可證字號

衛部藥陸輸字第000956號

主或次項

代碼

A07EC01

英文分類名稱

ulfasalazine

中文分類名稱

(空)

與ulfasalazine同分類的藥品藥理治療分類ATC碼資料集

Alpha- and beta-adrenoreceptor agonist

代碼: R03CA | 許可證字號: 內衛藥製字第015357號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

codeine

代碼: R05DA04 | 許可證字號: 內衛藥製字第015357號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

metoclopramide

代碼: A03FA01 | 許可證字號: 內衛藥製字第015375號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

tocopherol (vit E)

代碼: A11HA03 | 許可證字號: 內衛藥製字第015379號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

dicycloverine

代碼: A03AA07 | 許可證字號: 內衛藥製字第015384號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

oxeladi

代碼: R05DB09 | 許可證字號: 內衛藥製字第015385號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

tranexamic acid

代碼: B02AA02 | 許可證字號: 內衛藥製字第015392號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

inositol nicotinate

代碼: C04AC03 | 許可證字號: 內衛藥製字第015396號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

inositol nicotinate

代碼: C04AC03 | 許可證字號: 內衛藥製字第015396號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

thyroid gland preparatio

代碼: H03AA05 | 許可證字號: 內衛藥製字第015397號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

Alpha- and beta-adrenoreceptor agonist

代碼: R03CA | 許可證字號: 內衛藥製字第015357號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

codeine

代碼: R05DA04 | 許可證字號: 內衛藥製字第015357號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

metoclopramide

代碼: A03FA01 | 許可證字號: 內衛藥製字第015375號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

tocopherol (vit E)

代碼: A11HA03 | 許可證字號: 內衛藥製字第015379號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

dicycloverine

代碼: A03AA07 | 許可證字號: 內衛藥製字第015384號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

oxeladi

代碼: R05DB09 | 許可證字號: 內衛藥製字第015385號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

tranexamic acid

代碼: B02AA02 | 許可證字號: 內衛藥製字第015392號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

inositol nicotinate

代碼: C04AC03 | 許可證字號: 內衛藥製字第015396號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

inositol nicotinate

代碼: C04AC03 | 許可證字號: 內衛藥製字第015396號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

thyroid gland preparatio

代碼: H03AA05 | 許可證字號: 內衛藥製字第015397號 | 主或次項: | 中文分類名稱:

 |